Obec Veľký Horeš

28.02.2020

Vedúci Partner: Obec Veľký Horeš

Partner:             Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata

Názov projektu:

Deti sú naša budúcnosť

Akronym: 

KIDS

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/020

Celkový rozpočet projektu:

58 777,43 €

Rozpočet ERDF:

49 960,81 €

Začiatok projektu: 

1. január 2020

Koniec projektu:

31. december 2020

Cieľom projektu „Deti sú naša budúcnosť“ je zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi materskými škôlkami družobných obcí Veľký Horeš a Nyírpazony, prostredníctvom organizovania spoločných podujatí pre deti.

Účelom projektu je harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa s osobitným dôrazom na hru a pohyb. Obohatenie emocionálneho života, podpora fyzickej stability dieťaťa. Vytváranie pozitívnych emócií pre prírodné prostredie, vytváranie zmyslu pre komunitu a vedomie. Príprava na školský životný štýl.

Dosiahnutie výsledkov projektu bude zabezpečené realizáciou 4 aktivít v celkovej dĺžke realizácie 12 mesiacov.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k materiálnemu zabezpečeniu vzdelávacích programov a k uskutočneniu 8 spoločných rozvojových podujatí pre deti.  


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva