Aktuálna výzva

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia (ďalej len: EZÚS) vyhlasujú výzvu FMP na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je financovaná z Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. Fond malých projektov sa realizuje v rámci Prioritnej osi 3 tohto Programu nasledovne:

Prioritná os:                              PO 3 – Inštitucionálne spolupráce

Špecifický cieľ:                         ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.

Opatrenie 3.2                            Budovanie vzájomnej dôvery

Typ výzvy                                  časovo ohraničená výzva

Dátum vyhlásenia Výzvy         16. október 2023

Dátum uzatvorenia Výzvy       15. november 2023, 15:00

Dĺžka  projektu                         max. 10 mesiacov

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu

Celková finančná alokácia (EFRR):  1 450 000 EUR

Systém na podávanie žiadostí:   https://husk.interregplus.eu/21-27

Paušálna suma pre plánované podujatia

Počet účastníkov (osoba)

Podpora od Európskej únie (€)

Celkový rozpočet (€)

25-50 

13 215

16 518,75

51-75

15 855

19 818,75

76-100

18 500

23 125,00

101-125

21 145

26 431,25

126-150

23 785

29 731,25

151-175

26 430

33 037,50

176-200

29 070

36 337,50

201-225

31 715

39 643,75

226-250

34 360

42 950,00

251-276

37 000

46 250,00

276 a viac

39 645

49 556,25

Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!

________________________________________________

Elektronický systém Interreg+ bude spustený v najbližších dňoch.

Slovenský a maďarský preklad príručky k používaniu elektronického systému Interreg+ a vzor zmluvy bude zverejnený v najbližších dňoch.