Program

Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach

V rámci programového obdobia 2014-2020 Európskej únie je politika súdržnosti hlavným investičným nástrojom na podporu ústredných priorít Únie stanovených v stratégii Európa 2020 tzn. inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu a súvisiacich cieľov. Európska územná spolupráca je jedným z cieľov politiky súdržnosti a zároveň rámcom pre spoluprácu na vnútorných hraniciach EÚ.