Inštitucionálne zabezpečenie FMP

Vedúci prijímateľ Fondu malých projektov (FMP VP) –  prijímateľ, ktorý vo svojom mene a v mene partnera/partnerov FMP predložil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre strešný projekt z EFRR, je zodpovedný za implementáciu Fondu malých projektov. Vedúci prijímateľ FMP je hlavný kontaktný bod v rámci administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia. Vedúcim prijímateľom FMP pre východnú oblasť je:  EZÚS Via Carpatia sro. Vedúcim prijímateľom FMP pre západnú oblasť je:  EZÚS EZÚS Rába-Dunaj–Váh.  

Partner Fondu malých projektov (FMP P) – Subjekt realizujúci strešný projekt, ktorý uzavrel s vedúcim prijímateľom FMP partnerskú zmluvu. V rámci programu Interreg V-A  Slovenská republika – Maďarsko sú strešné projekty pre Východnú programovú oblasť implementované prostredníctvom nasledovného partnerstva:   

Pre východnú oblasť:

  • EZÚS Via Carpatia s r.o.
  • Košický samosprávny kraj
  • Szechényi Programiroda Nonprofit Kft.  

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov - výbor pre projekty je orgán menovaný Vedúcim prijímateľom Fondu malých projektov na účely výberu a monitorovania realizácie projektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa realizácie výziev na malé projekty.