FMP

EZÚS Via Carpatia získal možnosť zastrešovať Fond malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.

V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí ako napríklad:

 • Kultúrna výmena
 • Ľudské zdroje
 • Plánovacie a rozvojové štúdie
 • Hospodársky rozvoj
 • Životné prostredie
 • Cestovný ruch
 • Komunikácia

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 - Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Tento cieľ je zameraný na lepšie využitie endogénneho potenciálu regiónov prostredníctvom:

 • Podpory trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík
 • Zvýšenie a zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti podporou spoločných činností v oblasti kultúry a ochrany prírody
 • Zvýšenie počtu návštevníkov v oblasti programu

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Tento cieľ je zameraný na posilnenie vnútornej sociálnej súdržnosti programu v oblasti zlepšenia úrovne medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom

 • Posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a posilnenie živej cezhraničnej výmeny skúseností
 • Zlepšenia inštitucionálnych kapacít a posilnenia záujmu o cezhraničné aktivity
 • Lepšieho vzájomného porozumenia a vzájomného zblíženia medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne.
 • Zvýšenia počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev
 • Vysokej úrovne sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách
 • Vysokého počtu spoločných udržateľných podujatí a činností týkajúcich sa väčšej časti programového územia, ako aj zlepšenie dvojjazyčnosti v rámci regiónu.

Každý projekt by mal prispieť k výstupom Prioritnej osi stanovených v Programovej príručke.

Minimálna výška príspevku ERDF v rámci jedného projektu je 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR

Doba realizácie malého projektu je maximálne 12 mesiacov.