Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Tento cieľ je zameraný na lepšie využitie endogénneho potenciálu regiónov prostredníctvom:

  • - Podpory trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík
  • - Zvýšenie a zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti podporou spoločných činností v oblasti kultúry a ochrany prírody
  • - Zvýšenie počtu návštevníkov v oblasti programu

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Tento cieľ je zameraný na posilnenie vnútornej sociálnej súdržnosti programu v oblasti zlepšenia úrovne medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom

  • - Posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a posilnenie živej cezhraničnej výmeny skúseností
  • - Zlepšenia inštitucionálnych kapacít a posilnenia záujmu o cezhraničné aktivity
  • - Lepšieho vzájomného porozumenia a vzájomného zblíženia medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne.
  • - Zvýšenia počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev
  • - Vysokej úrovne sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách
  • - Vysokého počtu spoločných udržateľných podujatí a činností týkajúcich sa väčšej časti programového územia, ako aj zlepšenie dvojjazyčnosti v rámci regiónu.

 

KALENDÁR PODUJATÍ