FAQ

Aké sú minimálne požiadavky viditeľnosti malého projektu?

Minimálne požiadavky viditeľnosti v prípade každého projektu sú nasledovné:

  1. Dočasný plagát - V priebehu realizácie projektu je prijímateľ povinný umiestniť dočasný plagát na viditeľnom a verejne prístupnom mieste, ako sú napríklad vstupné priestory budovy.
  2. Trvalý plagát - Trvalý plagát je potrebný len v prípade ak projekt obsahuje náklady na infraštruktúru a stavebné náklady. Pri ukončení realizácie projektu je prijímateľ povinný umiestniť trvalý plagát na viditeľnom a verejne prístupnom mieste, ako sú napríklad vstupné priestory budovy.
  3. Webová stránka alebo baner - Každý prijímateľ je povinný na svojej internetovej stránke (ak taká existuje) umiestniť informáciu o projekte, vrátane jeho cieľov a výsledkov, avšak nie každý projekt musí mať vlastnú internetovú stránku.
  4. Verejné projektové podujatie - V priebehu realizácie projektu je nutné organizovať aspoň jednu verejnú udalosť za účelom propagácie projektu. Rozsah udalosti by mal vyplývať z rozsahu projektu.

Odpovede na ďalšie otázky ohľadom viditeľnosti a publicity nájdete v dokumente s názvom „Príručka viditeľnosti malých projektov vo východnom pohraničnom regióne“.

Aký je spôsob financovania malých projektov?

Financovanie malých projektov prebieha formou refundácie. Žiadosť o platbu podá vedúci prijímateľ malého projektu len raz, až po ukončení implementácie projektu.

Kto môže požiadať o dotáciu?

Oprávnení žiadatelia musia byť registrovaní alebo mať sídlo v programovej oblasti. Mapu s oprávneným územím programu nájdete tu. 

Aká je dĺžka projektu?

Obdobie realizácie malého projektu nemôže byť spravidla dlhšie ako 12 mesiacov. Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch môže byť obdobie jeho trvania predĺžené so súhlasom Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov na 18 mesiacov. 

Aká je minimálna a maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu?

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu je 20.000 EUR.

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu je 50.000 EUR.


Čo je partnerstvo?

Projekty musia byť pripravované a implementované v spolupráci slovenských a maďarských organizácií. Minimálna požiadavka na vytvorenie partnerstva je mať v projekte aspoň jedného slovenského a jedného maďarského partnera. Požiadavka na vytvorenie partnerstva je v prípade Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) splnená automaticky.

Čo predstavuje princíp Vedúceho prijímateľa malého projektu?

Vedúci prijímateľ malého projektu je zodpovedný za koordináciu projektového partnerstva. Ako Vedúci prijímateľ malého projektu podáva projektovú žiadosť v mene celého projektového konzorcia. Vedúci prijímateľ malého projektu je hlavný kontaktný bod v rámci administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia. Zároveň je informovaný o výsledku administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia a prípadne v mene projektového partnerstva podáva sťažnosť.

Čo predstavuje princíp Partner malého projektu ?

Partner malého projektu sa aktívne zapája do prípravy projektu. Partneri malého projektu podpisujú Vyhlásenie o partnerstve, ktoré je povinnou prílohou projektovej žiadosti. Partner malého projektu poskytuje súčinnosť v prípade doplnení v rámci administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia.
V prípade realizácie malého projektu by každý partner malého projektu mal niesť zodpovednosť minimálne za jednu aktivitu. Partner malého projektu poskytuje podporu, informácie a podklady pre Vedúceho partnera v rámci podávania zúčtovania projektu a ostatných projektových náležitostí.

Čo ak mám inú otázku, ktorá nie je uvedená v zozname často kladených otázok FAQ?

Sekcia často kladených otázok je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie a otázky od žiadateľov. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, prosím pošlite nám e-mail na: info@viacarpatia-spf.sk a odpovieme Vám ihneď ako to bude možné.

Ako získam viac informácií o mieste a čase konania Info dní?

Informácie o termíne konania Info dní budú zverejňované priebežne v časti Aktuality a v časti Kalendár podujatí v dostatočnom časovom predstihuNa každý Info deň bude potrebné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára. Link na registračný formulár nájdete v časti Aktuality.